polski english deutsch
 

sprzedaż dzieł sztuki

Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki. Prosimy o zapoznanie z Warunkami Sprzedaży.

Warunki Sprzedaży:

Wstęp

W stosunku do wszystkich prac wystawianych do sprzedaży przez Galerię mają zastosowanie niniejsze Warunki Sprzedaży. Każde odstępstwo wymaga odrębnego uzgodnienia w formie pisemnej.


Ceny / płatności

 1. Ceny prac oferowanych przez Galerię są kwotami brutto (zawierają należny podatek VAT).
 2. W cenę nie jest wliczona opłata za dostawę i oprawę, chyba że jest to inaczej określone w ofercie Galerii.
 3. Ceny są rozumiane w PLN. W przypadku ceny w walucie obcej, kwota sprzedaży przeliczana jest na PLN według średniego kursu NPB z dnia sprzedaży. Kupujący może dokonać zapłaty w walucie obcej, po uzgodnieniu z Galerią.
 4. Przed dostawą pracy do Kupującego, płatność musi być dokonana w całości, a jej termin nie może przekraczać terminu wskazanego na fakturze (zwyczajowo 7 dni od daty wystawienia faktury). Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w terminie, pracę uznaje się za niesprzedaną i powraca do oferty Galerii.
 5. Akceptowane są następujące formy płatności:

Gotówka

Przelew bankowy (koszt transferu ponosi kupujący)

Karta kredytowa (VISA, MASTERCARD, MAESTRO)


Dostawa

 1. Dostawa pracy odbywa się w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zapłaty, staraniem Galerii, na koszt Kupującego.
 2. Dostawę w formie door to door przeprowadza się za pomocą spedytora, firmy kurierskiej, poczty lub jako odbiór własny Kupującego:
  UPS, DHL - dostawy krajowe
  FEDEX - dostawy zagraniczne
 3. Koszt ewentualnego ubezpieczenia przesyłki ponosi Kupujący
 4. Koszt ewentualnych pozwoleń, zaświadczeń, cła, podatków, związanych z wywozem pracy za granicę ponosi Kupujący.
 5. Kupujący może zlecić Galerii transport specjalistyczny pracy o szczególnej wartości i wymaganiach.

Dokumentacja

 1. Galeria wystawia Kupującemu dokument sprzedaży oraz tzw. metryczkę obiektu, zawierającą jej opis, notę o artyście.
 2. W wybranych przypadkach Galeria wystawia lub dołącza certyfikat autentyczności do sprzedawanego dzieła (prace mistrzów europejskich).

Wady / reklamacje

 1. Przejście ryzyka na Kupującego następuje w momencie przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, firmie kurierskiej lub poczcie, a przy odbiorze własnym Kupującego, z momentem potwierdzenia odbioru przedmiotu dostawy.
 2. W przypadku uszkodzenia pracy w trakcie transportu, Kupujący zgłasza ten fakt Galerii w terminie 3 dni od daty dostawy. Zalecane jest sporządzenie dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego obiektu i opakowania. Koszt wysyłki zwrotniej ponosi Kupujący. Praca musi zostać odesłana w oryginalnym opakowaniu.

Pozostałe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym, wyłącznym dla rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami jest Sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Galerii.

CINOA Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich